Lúa Hai
Toà Park Hill 11 đã được gỡ phong toả, chỉ còn tầng 15 vãn bị cách ly.
Gỡ phong tỏa tòa Park 11 ở khu đô thị Times City, chỉ cách ly tầng 15
www.hanoimoi.com.vn

Bình luận

Google