Lúa Hai
Chờ phản hồi của Bộ Tài Chính về chỉ đạo của Phó Thủ Tướng.
Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ quy định thu thuế với người cho thuê nhà
vtc.vn

Bình luận

Google