Bão Nakri giật cấp 14, nhắm vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Google