Hiệu quả từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

25-01-2023
05:00
baocaobang.vn  • 
Mùa xuân đến mang theo niềm tin và hy vọng về những điều tốt đẹp. Với các hộ...
04:50
Trong những năm qua, công tác giảm nghèo, đặc biệt là giảm nghèo vùng đồng bào...

Bình luận

Xem thêm bình luận
Google