Nga triển khai “mắt thần” bảo vệ lãnh thổ khỏi tên lửa đạn đạo

Google