feature-top
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 1094/UBND-NC về việc triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8-4-2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử.Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử để các tổ chức, cá nhân thực hiện tuân thủ theo quy trình được quy định tại Nghị định 45. Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử tuân thủ quy trình, đảm bảo việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử được hoạt động liên tục, an toàn, kịp thời và khắc phục sự cố trên hệ thống một cửa điện tử của đơn vị, địa phương. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thực hiện Nghị định 45 của Chính phủ để thu hút các tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng TTHC trên môi trường điện tử đảm bảo hiệu quả. Sử dụng đúng các mẫu kết quả giải quyết TTHC điện tử do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, đảm bảo thống nhất trong toàn tỉnh cũng như trên toàn quốc…

Các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế việc ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông trong các cơ quan hành chính nhà nước để bảo đảm việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử qua cổng Dịch vụ công của tỉnh, hệ thống phần mềm một cửa điện tử dùng chung một cách thống nhất, đồng bộ. Bảo đảm hoạt động liên tục, an toàn, kịp thời khẳc phục sự cố trên hệ thống Cổng dịch vụ công của tỉnh khi thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh, nâng cấp hoàn thiện các TTHC đã được cung cấp trên môi trường điện tử để đáp ứng các quy định tại Nghị định số 45 trước ngày 31-12-2020.Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính phủ trong việc xây dựng, triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Tham mưu UBND tỉnh để chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giải quyết TTHC đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia để thực hiện dịch vụ chứng thực bản sao từ bản chính hoặc kiểm tra, xác thực kết quả chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh đang còn hiệu lực từ nay đến trước ngày 31-12-2025, trong đó làm rõ lộ trình theo từng năm (và gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, theo dõi). Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đưa nội dung thực hiện TTHC trên môi trường điện tử vào các tiêu chí chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.Ngọc Sang

Nguồn: Baogialai

Video nổi bật

Google