17/11/2023, 16:47 Thêm vào topic
feature-top

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục tiêu của Nghị quyết là nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 10/6/2023.

Nghị quyết ban hành nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội;

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tổ chức, doanh nghiệp, các cấp, ngành, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong nhân dân. Qua đó, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của chủ trương xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời cho mọi người dân.

Đặc biệt để đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước; huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia xây dựng, phát triển giáo dục. Phấn đấu Thủ đô Hà Nội gia nhập vào mạng lưới “Thành phố học tập” của UNESCO trong thời gian sớm nhất.

Thành ủy đặt ra mục tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, đến năm 2025 có 100% quận, huyện, thị xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; tỷ lệ lao động được qua đào tạo đạt 75 - 80%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55- 60%; 80% cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số...

Đến năm 2030 thành phố phấn đấu người trong độ tuổi 15 - 60 biết chữ đạt 99,6%; người mới biết chữ tiếp tục học tập và không tái mù chữ đạt 96%; 100% quận, huyện, thị xã duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ mẫu giáo; tỷ lệ người lao động được qua đào tạo đạt 80 - 85%, trong đó, tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 60%; trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 85 - 90%; 90% cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số... Thành phố được công nhận danh hiệu “Thành phố học tập”.

Thành ủy Hà Nội đề ra 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện, trong đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền; cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng xã hội học tập trong phạm vi từng địa phương, đơn vị;

Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội trong phong trào khuyến học, khuyến tài phù hợp tình hình mới.

Nguồn: Vneconomy

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google