20/07/2021, 16:03 Thêm vào topic
feature-top

Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức chiều 20-7 - Ảnh: THQH

Chiều 20-7, Quốc hội đã thống nhất cao bầu ông Vương Đình Huệ - ủy viên Bộ Chính trị, chủ tịch Quốc hội khóa XIV - giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XV.Quốc hội cũng bấm nút thông qua nghị quyết bầu chủ tịch Quốc hội.

Ngay sau đó, tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tuyên thệ nhậm chức.

Trước sự chứng kiến của Quốc hội, đứng trước cờ Tổ quốc, tay trái đặt lên bản Hiến pháp, tay phải giơ cao, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tuyên thệ:

"Trước cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, trước đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội khóa XV Vương Đình Huệ ngày 20-7-2021 - Nguồn: THQH

Phát biểu sau khi nhậm chức,ông Vương Đình Huệ khẳng định sẽ cống hiến hết sức mình, cùng Quốc hội, tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quốc hội. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác giám sát, coi đây là khâu trọng tâm, then chốt để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Tiếp tục đổi mới phương thức, cách thức tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn, tăng cường hoạt động chất vấn ở Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình ở Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội; hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội.

Chú trọng giám sát việc thực thi pháp luật và giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, gắn với trách nhiệm giải trình của tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường giám sát việc giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri.

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc, thể chế hóa kịp thời nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông Huệ cho biết Quốc hội khóa mới sẽ không ngừng nâng cao chất lượng công tác lập pháp và kỷ luật, kỷ cương quy trình lập pháp.Xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, ổn định, khả thi, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp của hệ thống pháp luật và phù hợp với các điều ước quốc tếnhằm tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ để kiến tạo phát triển bền vững đất nước.Trong đó, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Đồng thời, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm các quyền con người, quyền công dân.Đẩy mạnh cải cách tư pháp; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường trật tự, kỷ cương xã hội.Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế phát triển đất nước, nhất là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế.Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; tăng cường hội nhập quốc tế.

Phát biểu nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ngày 20-7-2021 - Nguồn: THQH

Nguồn: Tuoitre

Bình luận

Xem thêm bình luận

Tin địa phương

Google