CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Khách với các app tin tức thông thường, Tâm Điểm được tạo ra giúp mọi người cập nhật các tin tức theo nhiều chiều, được cập nhật thường xuyên và thống kê thành một “cụm tin tức”. Các cụm tin được tổng hợp nhanh nhất từ các nguồn tin không do Tâm Điểm quản lý hay sở hữu giúp mọi người có góc nhìn đa chiều về một tin xuất hiện trên internet.
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG 
Để sử dụng dịch vụ của Tâm Điểm, “bạn” đồng ý những thỏa thuận sử dụng và bảo mật dưới đây:
(Thuật ngữ “bạn” dùng để chỉ các cá nhân/tổ chức sử dụng dịch vụ của app Tâm Điểm vì bất cứ lý do nào.) 

I, Thỏa thuận sử dụng

Bạn chỉ có thể sử dụng nội dung của dịch vụ cho mục đích cá nhân, không được dùng cho mục đích thương mại. Bạn không được sao chép, thay đổi, sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm/dịch vụ phái sinh hoặc thể hiện một cách công khai bất kỳ nội dung nào của dịch vụ. Bạn chịu trách nhiệm trong việc sử dụng, khai thác dịch vụ cũng như cung cấp thông tin cá nhân cho các website, app được kết nối trên Tâm Điểm. 
Khi sử dụng dịch vụ, Tâm Điểm sở hữu và duy trì mọi quyền lợi sở hữu trí tuệ đối với dịch vụ của chúng tôi. Tâm Điểm không tuyên bố có quyền sở hữu trí tuệ đối với các bài báo tại các website, app được kết nối. Các quyền sở hữu trí tuệ này thuộc về các website, app được kết nối. Tâm Điểm không chịu trách nhiệm về các thông tin, dịch vụ và nội dung của các website, app được kết nối.  
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động tấn công của các cá nhân hay tổ chức làm gián đoạn, ngừng hoạt động, mất hoặc sai lệch dữ liệu cũng như các sự cố kỹ thuật trong khi cung cấp dịch vụ. Đồng thời, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ tổn thất nào trong quá trình sử dụng dịch vụ của bạn với những người dùng khác. Và chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt dịch vụ hoặc việc sử dụng dịch vụ của bạn tới Tâm Điểm.

II, Thỏa thuận bảo mật


II.1. Việc thu thập thông tin

Khi bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hệ thống tự động của Tâm Điểm sẽ sử dụng cookies của bạn để lưu lại những hoạt động tại app và các hoạt động sử dụng dịch bao gồm khác không giới hạn địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ, ngày giờ truy cập… 

II.2. Việc sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để nâng cao chất lượng của dịch vụ như: gợi ý các tin tức bạn quan tâm và các tin có thể bạn muốn biết. Ngoài ra, chúng tôi sẽ gửi thông báo về dịch vụ mới được phát triển bởi Tâm Điểm hoặc dịch vụ của bên thứ ba có thể sẽ hữu ích cho bạn.

Để vận hành và nâng cấp kỹ thuật, chúng tôi có thể sử dụng thông tin các nhân của bạn trong việc điều tra, nghiên cứu, phân tích và đánh giá về những dịch vụ đang cung cấp, gợi ý được phát triển bởi Tâm Điểm hoặc bên thứ ba.
Trên nguyên tắc, chúng tôi không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trừ các trường hợp sau:
Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm Tâm Điểm và cách họ sử dụng Dịch vụ. 
    -   Bạn đồng ý để chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.
    -   Chúng tôi đánh giá rằng việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba là cần thiết. Ví dụ để ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, tuân theo các yêu cầu pháp lý, bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng,...
    -   Bên thứ ba là đối tượng mua lại toàn bộ hay phần lớn pháp nhân sở hữu Tâm Điểm và dịch vụ.
    -   Thông tin cá nhân là thông tin vô danh về khách sử dụng Tâm Điểm. Chúng tôi có thể chia sẻ loại thông tin này cho bên thứ ba để họ có thể tìm hiểu về các loại khách tới thăm Tâm Điểm và sử dụng dịch vụ.
Google